Wymagania dotyczące artykułów nadesłanych do publikacji

 

Wydruk komputerowy (maszynopis wydawniczy) powinien być:

 • sporządzony na papierze formatu A4, drukowany jednostronnie
 • złożony czcionką 12-punktową (Times New Roman)
 • z interlinią (odstępem między wierszami) 1,5 wiersza
 • z marginesami 2,5 cm
 • z ujednoliconą i ciągłą numeracją.Tekst

Publikacja powinna być poprzedzona streszczeniem publikacji o objętości około 150 znaków ze spacjami. Pożądany jest dziesiętny podział tekstu na rozdziały (i podrozdziały), z nagłówkami ponumerowanymi odpowiednio jednym numerem (1.) dwoma numerami (1.1.) lub trzema (1.1.1.).

 

Wzory

Wzory matematyczne (pisane w edytorze równań) umieszczane w publikacjach technicznych podlegają określonym regułom wyróżniania. Reguły te znalazły odzwierciedlenie w normach międzynarodowych, a także polskich. Preferowane są jednostki SI. Między innymi należy:

 • oznaczać kursywą (czcionką pochyłą) zmienne oraz jedno- i dwuliterowe indeksy
 • czcionką prostą oznaczać cyfry, jednostki fizyczne (jak m, s, kg), stałe fizyczne i matematyczne (np. liczby e, π, jednostka urojona i), nazwy funkcji (sin, cos, tg, log, ln itp.), trzy- i więcej literowe skróty wyrazów umieszczane w indeksach (const, kryt), wzory i symbole chemiczne
 • wystrzegać się pisania greckich liter pismem pogrubionym (boldem).

 

Praktyczne wskazówki:

 • należy zwracać uwagę, gdzie w indeksie ma znaleźć się cyfra 0, a gdzie litera O
 • należy uważać na zapis zmiennej I, która pisana prosto (I) jest bardzo podobna do

cyfry 1, co może prowadzić do pomyłek

 • litera łacińska „v” () i grecka „v” () powinny być wyraźnie rozróżnione na wydruku
 • numery wzorów należy wpisywać po prawej stronie w nawiasach okrągłych.

Ważne jest, aby w całym tekście oznaczenia były konsekwentnie pisane czcionką prostą lub kursywą.
Rysunki

Zaleca się wykonywanie rysunków w programach tworzących grafikę wektorową, np. CorelDRAW. Rysunki i tablice można umieszczać w tekście podstawowym, blisko miejsca powołania na nie – dodatkowo umieszczając wszystkie rysunki w osobnym pliku, lub jako osobne pliki z nazwą, z zaznaczeniem w tekście miejsca ich występowania. Uwaga: w redakcji nie poprawiamy rysunków! Rysunki i fotografie pochodzące z Internetu muszą mieć rozdzielczość 300 dpi (są chronione prawem autorskim, na ich wykorzystanie niezbędna jest zgoda autora).

Tabele powinny być konsekwentnie ponumerowane (niezależnie od ilustracji), mieć krótkie tytuły i nagłówki kolumn. Przykład:

 

Tabela 1. Wybrane różnice między Web 1.0 a Web 2.0

Cecha

Web 1.0

Web 2.0

Odbiorcy – twórcy

Wyraźny podział

Brak wyraźnego podziału

Tworzenie zawartości

Przez wybranych autorów

Przez społeczność (rozproszonych) użytkowników

Zmiany zawartości

Stała zawartość, rzadziej zmieniana

Zmienne, dynamiczne serwisy, np. blogi

 

Fotografie

Fotografie powinny być dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu lub w postaci plików TIFF lub JPG, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Skany zdjęć w innej rozdzielczości nie będą przyjmowane!

 

Cytaty – pismo proste, ujęte w cudzysłowy lub wyróżnione kursywą (bez cudzysłowu), z podaniem źródła cytowania (numeracja przypisów w obrębie całej publikacji lub – w przypadku występowania dużej liczby przypisów w obrębie poszczególnych rozdziałów) – jednolity sposób wyróżniania w obrębie całej publikacji. Przykłady:

„W ciągu ostatnich stu lat świat zmienił się znacznie bardziej, niż w wiekach ubiegłych. Przyczyną tego nie były doktryny polityczne i ekonomiczne, ale błyskawiczny postęp techniki, możliwy dzięki rozwojowi nauk podstawowych”.

W ciągu ostatnich stu lat świat zmienił się znacznie bardziej, niż w wiekach ubiegłych. Przyczyną tego nie były doktryny polityczne i ekonomiczne, ale błyskawiczny postęp techniki, możliwy dzięki rozwojowi nauk podstawowych.   

 

Literatura

Piśmiennictwo, na które powołano się w publikacji, ma być zamieszczone po głównym tekście. Po numerach w nawiasach kwadratowych należy umieszczać nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł pracy lub nazwę książki (kursywą), skrót nazwy czasopisma, tom (volume), numer w danym roku, wydawcę i miejscowość, rok wydania oraz zakres stron. W sytuacji, gdy książka ukazała się jednocześnie w kilku miejscach – podawać tylko pierwsze miejsce wydania. Uporządkowanie – alfabetyczne. Przykłady:

Backman M.E., Goldsmith W., The mechanics of penetrations of projectiles into targes, „International Journal of Engineering Science”, vol. 16, no. 1, 1978, pp. 1-99.

Bojar Z., Przetakiewicz W., Zienik H, Materiałoznawstwo, t. 2, Metaloznawstwo, WAT, Warszawa, 1970.

Godzimirski J., Tkaczuk S., Numeryczne modelowanie spoin klejowych połączeń obciążonych na ścinanie, „Biuletyn WAT”, vol. 54, nr 4/2005.

Klepaczko J., Doświadczalne badania sprężysto-plastycznych procesów falowych
w metalach. Część I. Prace IPPT PAN, 1970.

Krzewiński R., Dynamika wybuchu. Część 1. Metody określania obciążeń, WAT, Warszawa, 1982, s. 234.