Regulamin

Regulamin I Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„JĘZYK – BEZPIECZEŃSTWO – TECHNOLOGIA”

 

1) Konferencja odbędzie się w dniach 24 – 25 października 2019 r. (czwartek i piątek) w Warszawie.

2) W celu przygotowania imiennego zaproszenia proszę przesłać na adres konferencja.sjo@wat.edu.pl dane kontaktowe (imię, nazwisko, pełniona funkcja, nazwę instytucji oraz adres poczty elektronicznej). Strona internetowa konferencji: http://konferencjasjo.wat.edu.pl/

3) Miejsce obrad Konferencji – siedziba SJO WAT (Klub WAT, ul. gen. S. Kaliskiego 25a)

4) Uczestnikiem Konferencji może zostać każdy, kto zgłosi swoje uczestnictwo w wymaganym terminie, dokona opłaty konferencyjnej oraz zostanie zakwalifikowany przez Radę Programową.

5) Opłata za uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej:

Pełna odpłatność w wysokości 300,00 zł (uczestnictwo, wystąpienie, recenzowana publikacja artykułu, materiały konferencyjne, poczęstunek: przerwy kawowe i obiad pierwszego dnia, certyfikat);

Uczestnictwo bez referatu i bez publikacji 200,00 zł.

6) Dane do wpłat załączone są w karcie zgłoszenia.

7) Złożenie artykułu do druku (w wymaganym terminie), a po pozytywnych recenzjach jego wydanie w pracy naukowej.

8) W trakcie obrad sesji plenarnych przewiduje się wystąpienia ok. 15 minut w j. polskim, angielskim, lub rosyjskim (bez tłumaczenia).

9) Prezydium Konferencji zastrzega sobie prawo kwalifikowania zgodności wystąpień oraz tekstów referatów z obszarem tematycznym I Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

10) Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na Konferencję oraz noclegu.

Informacje na temat hoteli w okolicy miejsca konferencji dostępne na stronie www konferencji.

11) Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

12) Harmonogram prac związanych z Konferencją jest następujący:

do 15.09.2019: zgłoszenie wystąpienia (w języku polskim oraz języku angielskim, zgodnie z formatką karty zgłoszenia). Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników.

do 30.09.2019 należy dokonać opłaty konferencyjnej (numer Konferencji i konta w karcie zgłoszenia);

do 15.11.2019: przesyłanie pełnych tekstów referatów do publikacji oraz notki biograficznej z afiliacją miejsca pracy łącznie;

24.05.2019 (czwartek): rejestracja gości od godz. 08.00 – 09.00

10.05.2019 (piątek): drugi dzień Konferencji, rozpoczęcie o godz. 09.00

13) Językami roboczymi Konferencji są: polski, angielski, rosyjski (bez tłumaczenia).

14) Publikacja materiałów konferencyjnych zrealizowana zostanie w formie monografii pokonferencyjnej (z ISBN). Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów znajdują się na stronie http://konferencjasjo.wat.edu.pl/ w zakładce Wymogi edytorskie.

15) Objętość tekstów przygotowanych do druku: od połowy do całego arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami). Referat obligatoryjnie powinien zawierać abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

16) Referat należy opatrzyć pełną afiliacją autora (autorów): tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, reprezentowana instytucja, adres e-mail (szczegółowe dane osobowe dla potrzeb prac redakcyjnych).

17) Za wystąpienia oraz za publikację referatów autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.

18) W przypadku negatywnych recenzji artykuły nie będą opublikowane.

19) Zarejestrowani uczestnicy otrzymają imienny certyfikat potwierdzający udział w Konferencji w wersji elektronicznej lub papierowej.

20) Ochrona danych osobowych: W zgłoszeniu na konferencję Uczestnik wyraża swoją wolę w zakresie przetwarzania przez Wojskową Akademię Techniczną danych osobowych dla celów organizacji konferencji i publikacji pokonferencyjnej.